Home » مشاوره تحصیلی (page 2)

مشاوره تحصیلی

جلسات مشاوره ماهانه

جلسات مشاوره ماهانه در این جلسات تنها مشاور شما نخواهم بود بلکه بعنوان یک دوست درکنارهم هستیم برای مشاوره های ماهانه که بطور منظم درطول ماه برگذار میشود و ایرادات شما باپیگیری های کامل بررسی و رفع میشود بهمراه چکینگ شبانه  برنامه ریزی ویژه ی  دانش اموزان برنامه ۱۰۰ درقالب جلسات تلفنی و پیگیری دوبار در هفته و یا سه …

Read More »

اطلاعیه ثبت نام

      بدین وسیله به اطلاع دانش اموزان و داوطلبان محترم میرساند  سری جدید ثبت نام دانش اموزان خصوصی مشاوره با ظرفیت محدود آغاز شد ویژگی ها و خدمات مشاوره خصوصی: در این جلسات تنها مشاور شما نخواهم بود بلکه بعنوان یک دوست درکنارهم هستیم برای مشاوره های ماهانه که بطور منظم درطول ماه برگذار میشود و ایرادات شما …

Read More »

فواید یادداشت برداری

فواید یادداشت برداری الف)  ایجاد خلا ذهنی : تا خلا نباشد ، جذب صورت نمی گیرد و هر خلا ، همیشه جذبی به دنبال دارد. تا خالی نشوید نمی توانید به درون بکشید . اولین و مهم ترین فایده ی یادداشت برداری ، ایجاد خلا ذهنی است. آنچه را که از کتاب و نویسنده فرا می گیرید ، با نوشتن …

Read More »

استفاده از توانایی ها

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ  وﻗﺘﯽ ازداﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ : ازﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ادﻋﺎ دارد ﮐﻪ به ﻃﻮرﮐﺎﻣﻞ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.ﺗﺠـﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ داﻧـﺶآﻣﻮزان درﺑـﺎره ی اﺳﺘﻔﺎده ازﺗـﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎیﺷﺎن ﺑﯿﻦ ۸۰-۴۰ درصد اﺳﺖ.اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان درﻫﻤﻪی زﻣﺎنﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ و دﭼﺎر اﻓﺖ و ﺧﯿﺰ ﺷﻮد.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،اﯾﻦ …

Read More »

تفاوت دوره و مرور کردن+فایل صوتی

باسلام وقتتون بخیر میخوایم توی این قسمت برای شما عزیزان تفاوت دوره کردن درسها و مرور کردن درسهاروباهم بگیم. خیلی ها معتقدند که دوره و مرور جفتشون یکیه ولی دراصل باهم تفاوت دارن در نحوه ی اجرا تفاوت مرور و دوره دراینه که وقتی شما میخواین مرور کنید باید درسهارو…..   برای ادامه میتونید فایل صوتی را میتونید دانلود کنید. …

Read More »

یک رقمی ها از مریخ نیامده اند!

یک رقمی ها از مریخ نیامده اند!  ژاپنی ها یک شعار بزرگ دارند :« اگر یک نفر می تواند کاری را انجام دهد ، تو هم می توانی آن را انجام دهی . اگر هیچ کس نمی تواند کاری رو انجام دهد تو باید آن را انجام دهی» حرف اول : اما وقتی تو فکر می کنی تو می توانی …

Read More »

حافظه ، حواس پرتی ،علاقه

تمرکز چیست ؟  مهم ترین علت دستیابی به یک تمرکز فکر عالی ، تعاریف نادرستی است که در ذهن شما برای تمرکز حواس وجود دارد. بیشتر شما تمرکز را فکر کردن به یک موضوع ویژه به صورت مطلق و کامل و صد درصد می دانید درحالیکه چنین چیزی نه تنها برای شما که برای هیچ انسانی در هیچ شرایطی به …

Read More »

برنامه‌ریزی روزانه یا هفتگی کدام بهتر است؟

برنامه‌ریزی روزانه یا هفتگی کدام بهتر است؟ برنامه‌ریزی در امور مختلف زندگی از جمله رقابت‌هایی مانند کنکور اهمیت به سزایی دارد. مهمترین عواملی که باعث اجرا نشدن برنامه داوطلبان می‌شود، این است که آنان واحد زمانی برنامه‌ریزی را ساعت به ساعت یا روز به روز در نظر می‌گیرند. این گونه برنامه‌ها اشتباهاتی دارند   چرا که در زندگی روزانه ما …

Read More »

اهمیت مطالعه درس ریاضی برای کنکوری های تجربی

بعضی از دانش‌آموزان گروه تجربی به دلیل سخت بودن درس ریاضی و ضریب پایین آن نسبت به دو درس زیست و شیمی وقت کم‌تری را برای این درس در برنامه‌ی مطالعاتی خود قرار می‌دهند و همین مطلب باعث عدم موفقیت دانش‌آموزان این گروه در درس ریاضی شده است؛ اما باید توجه کرد که از نظر محاسباتی که برای تعیین نمره‌ی …

Read More »

چگونه رتبه برتر کنکور شویم؟

چگونه رتبه برتر کنکور شویم؟ گاه ممکن است دچار وسوسه شوید که کلاس درس وقتتان را تلف میکند و حضور در مدرسه سبب کمبود وقت برای مطالعه آن دسته از کتابهای درسی می‌گردد که برای شما در کنکور مهم است ولی اشتباه همین جا است که با این تصور از کلاس غیبت می‌کنید و یا با تأخیر به کلاس می‌روید …

Read More »

مطالعه موفقیت با تمرکز

دوستانه از یکی از فیلسوفان و مرتاضان هندی پرسیدند  : آیا پس از این همه دانش و فرزانگی و ریاضیت  هنوز هم به ریاضت مشغولی ؟ گفت : آری ؛ گفتند : چگونه ؟ گفت : وقتی غذا می خورم صرفا غذا می خورم و وقتی می خوابم فقط می خوابم. این شاید بزرگترین ثمره ی تمرکز است . آیا …

Read More »

اصول اساسی مطالعه

اﺻـﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ   ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻣﻮﺛﺮوﻣﻔﯿﺪﭼﻪ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪرﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻬﺮه وری ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ داد؟ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ دراﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺑﺮﺳﻨﺪ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺎت ﺳـﺎده ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻏﯿـﺮﻗـﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮری درﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارﻧﺪ . اﯾﻦ اﺻﻮل،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﯾﺎ ﻋﻨﻮان درﺳـﯽ ﻧﺪارﻧﺪ وﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ،اﺻﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪﻫﻤﯿﺸﻪ و در ﻫﺮ درﺳﯽ …

Read More »

Watch Dragon ball super