تغییرات فیزیک کنکور۹۵

فیزیک دوم دبیرستان
فصل ۱
۱ – گرافیک کتاب تغییرات باحالی داشته است.
۲ – در فصل اول مبحث معرفی فیزیک ۵ صفحهای در یک صفحه خلاصه شده است!
۳ – در چاپ جدید فعالیت ۱ – ۱ صفحه ۳ کمی بهبود پیداکرده!
۴ – توضیحات در مورد یکا و اندازه گیری کمی بیشتر شده و یک تصویر مقایسهی
طولها نیز اضافه شده.
۵ – جدول ۵ کمیت اصلی در صفحهی ۶ اضافه شده است.
۶ – فعالیت ۱ – ۳ در صفحه ۶ اضافه شده است.
۷ – توضیحات پیشوند یکاها خلاصه تر شده است.
۸ – تمرین ۱ – ۱ در صفحه ۷ تغییراتی داشته است .
۹ – مثال ۱ – ۱ و تمرین ۲ – ۱ در صفحه ۸ عوضشده و بهبودیافته اند .
۱۰ – توضیحات در مورد کار با کولیس و اندازهگیری طول اضافهشده است (صفحه ۹ )
۱۱ – در بخش اندازهگیری جرم نیز مطالب و تصاویر و همچنین یک مثال و فعالیت
اضافهشده است .(صفحه ۱۰ و ۱۱)

۱۲ – در صفحه ۱۱ فعالیت مربوط بهاندازه گیری زمان و مایعات با یکدیگر ادغامشده
است .
۱۳ – توضیحات مربوط به خطای اندازهگیری حذفشده و فقط فعالیت مربوط به آن
باقیمانده است .
۱۴ – توضیحات مربوط به کمیتهای نردهای و برداری در قسمتی اضافه و در قسمتی
خلاصهتر شدهاند . (صفحه ۱۲ )
۱۵ – در صفحه ۱۴ مثال ۱ – ۳ اضافه شده است .
۱۶ – مثال ۱ – ۴ در صفحه ۱۴ دارای تغییراتی است .
۱۷ – در صفحات بعد نیز مثالها و فعالیتها خلاصهتر شده و تغییر کردهاند .
۱۸ – فرم کلی بخش تمرینهای آخر کتاب تغییر کرده و به دو قسمت پرسشها و
مسائل تغییریافته است .
درمجموع تعداد پرسشها افزایش یافته ، مرتبتر شده و تمرین شماره ۱۲ نیز از
ویرایش ۹ کتاب هالیدی اضافه شده است!

فصل ۲
۱ – بهروزآوری تصاویر و حروفچینی در صفحات اول فصل
۲ – در توضیح مکان و جابجایی ، مقدمه چینی در مورد بردار مکان و مکان جسم در
صفحه حذف شده و مطلب کاربردیتر ، مفهومیتر و همراه با اشکال زیباتری توضیح
داده شده است.
۳ – در توضیح مکان و جابجایی مثالها تغییر و بهبودیافتهاند.
۴ – توضیحات مربوط به نمودار مکان-زمان خلاصه و مفیدتر شدهاند.
۵ – در بخش سرعت متوسط توضیحات مفهومی تر شده و مثالها کمتر و بهتر شده اند
.
۶ – در توضیح سرعت لحظهای مطلب صرف ا مفهومی شده و توضیحات حدی از روی
نمودار کام لا حذف شده اند .(توضیح این مطلب به کتاب فیزیک پیش دانشگاهی
واگذارشده است) 
۷ – در بخش حرکت یکنواخت ، مثالها بهبود پیداکرده و ملموس تر شده اند .یک
تمرین دیگر نیز به این بخش اضافه شده است .
۸ – توضیحات مربوط به نمودار سرعت – زمان حذف شده است!
۹ – در آموزش شتاب متوسط مثالهای بهتری جایگزین شده و توضیحات مربوط
بهشتاب لحظه ای حذف شده است.

۱۰ – در چاپ قبلی تمرینهایی مربوط بهشتاب لحظه ای وجود داشت که همگی
حذف شده اند!
۱۱ – در قسمت حرکت با شتاب ثابت مثالهای ملموس تری جایگزین شده است .
۱۲ – مثال ۲ – ۱۵ به تازگی به کتاب اضافه شده است .
۱۳ – اثبات رابطه  ی ۲ – ۱۴ از کتاب حذف و به عنوان یک تمرین به دانش آموز واگذارشده
است .
۱۴ – سقوط آزاد کلا از این کتاب حذف شده است!
۱۵ – در قسمت پرسشهای انتهایی ، سؤالات بسیار جالب ، مفید و مفهومی اضافه شده
است .
۱۶ – در قسمت مسائل نیز سؤالات متعدد و کاربردی اضافه شده و سؤالات مربوط به
سقوط آزاد حذف شدند .

فصل ۳
۱ – به طورکلی در این کتاب توضیحات خلاصهتر و در بخشهایی هم مفصل تر شدند…
متن کتاب بهینه شده است!
۲ – توضیحات مربوط به قانون هوک از ابتدای فصل به انتها منتقل شدند.
۳ – توضیحات قانون اول نیوتن خلاصه تر شده و آزمایش تخته هوا حذف شده است.
۴ اضافهشده است .){ برآیند }- در بیان قانون دوم نیوتن ، برای نیرو زیر وند
حرکت هوشمندانه!(
۵ – به طور کل مؤلفین مثالهای متفاوتی را برای این کتاب انتخاب نموده اند . مثالهای
طبیعی و روزمره با داده های متفاوت .
۶ – تعریف قانون سوم نیوتن خلاصه تر و جذابتر شده است و در این تعریف از نیروی
آشنای مغناطیسی بجای نیروی گرانشی استفاده شده است .
۷ – با توجه به حذف توضیحات مربوط به سقوط آزاد ، استدلال شتاب گرانی در اینجا
متفاوت از قبل صورت گرفته است.
۸ -استفاده از مدلسازی مولکولی در توضیح نیروی عمودی تکیه گاه علاوه بر استفاده
از قانون دوم و سوم نیوتن
۹ – تغییرات جزئی در مثال مربوط به آسانسور و اضافه کردن یک تمرین
۱۰ – انجام ساده سازی های زیادی در آزمایش ۳ – ۱

۱۱ – اضافه شدن جدول ضرایب اصطکاک ایستایی و جنبشی
۱۲ – خلاصه کردن توصیه های مربوط به استفاده از قوانین نیوتن درحرکت
۱۳ – تغییر مثالهای این قسمت (استفاده از قوانین نیوتن درحرکت)
۱۴ – تعداد تمرینها در مجموعه افزایش یافته و مرتب تر شده اند .

فصل ۴
۱ – مثالها اصلاح شده و کاربردی تر شده اند .
۲ – در کل کتاب جزئیات و کیفیت اشکال بیشتر شده است.
۳ – در روابط بجای ۱ و ۲ برای نشان دادن آغاز و پایان از i و f استفاده شده است.
۴ – در قضیه کار و انرژی مثالهای جدیدی آمده است.
۵ – آزمایش ۴ – ۱ اضافه شده است.
۶ – در این قسمت دو مثال و یک تمرین حذف شدند.
۷ – در توضیح انرژی پتانسیل گرانشی مثالها تغییر کردهاند . انرژی پتانسیل
الکتریکی هم از این کتاب حذف شده است.
۸ – حذف نمودار معروف و مثال انرژی پتانسیل الکتریکی در قسمت پایستگی انرژی
مکانیکی
۹ – طرح بحث مقاومت هوا و تأثیر آن در پایستگی انرژی مکانیکی
۱۰ – در ارائه فرمول توان ، t به دلتای t تبدیل شده است.
۱۱ – افزودن تصویر ۴ – ۷
۱۲ – تبدیل مثال ۴ – ۱۷ کتاب سابق به تمرین ۴ – ۳
۱۳ – اضافه شدن مقدار زیادی پرسش و مسئله به انتهای فصل

فصل ۵
تنها تغییر این فصل ، عوض شدن چند سؤال در انتهای کتاب و اضافه شدن یک تمرین
بوده است .
فصل ۶
در این فصل نیز تغییرات کوچکی در بخش تمرینات انتهای فصل مشاهده میشود .
مرتب شدن تمرینها ، اضافه شدن چندین تمرین کاربردی و مفهومی و حذف دو
تمرین .

فیزیک سوم دبیرستان
{تجربی}
فصل ۱
۱ – در توضیح قانون کولن ، دو آزمایشی که برای یافتن رابطه وجود داشت حذف شده
است و توضیحات مختصرتر شده است.
۲ – فرم نوشتاری رابطه ی کولن بهتر شده و برای بار قدر مطلق در نظر گرفته شده است
.
۳ – مثال ۱ – ۲ جدید ا اضافهشده که یک مثال کاربردیتر و آموزندهتر است .
۴ – یادداشت ریاضی در صفحه ۵ مفید و مختصرتر شده است.
۵ – میدان الکتریکی به طرز خلاصه تری توضیح داده شده است .
۶ – مثال ۱ – ۷ با داده های متفاوتی تغییریافته است.
۷ – مثال ۱ – ۸ نیز با تغییر داده ها بازنویسی شده است .
۸ از استدلال ریاضی » میدان الکتریکی حاصل از مجموعه ذرات باردار « – در توضیح
به جای توضیح شفاهی استفاده شده است.
۹ – مثال ۱ – ۹ بازسازی دادهای شده است.

۱۰- در خطوط میدان الکتریکی اشکال بیشتری برای هر مورد از قوانین خطوط میدان
استفاده شده است .
۱۱ – آزمایش ۱ – ۱ به کتاب اضافه شده است .
۱۲ – فعالیت ۱ – ۱ دست خوش تغییراتی بوده است .
۱۳ – مثال ۱ – ۱۱ تغییر کرده است .
۱۴ – » زنبورهای عسل و گردافشانی گلها « – بخش اضافه شده است
۱۵ – توزیع بار الکتریکی در جسم به انتهای فصل منتقل شده است .
۱۶ – انرژی پتانسیل الکتریکی بهتر و استدلالیتر توضیح داده شده است . همچنین
مطالب آموزشی درون مثالها به متن توضیحات منتقل شده است .
۱۷ – تمرین ۱ – ۴ جدید ا اضافه شده است .
۱۸ – توضیحات مربوط به پتانسیل الکتریکی مرتب تر شده است .
۱۹ – مثال ۱ – ۱۳ جدید ا به کتاب اضافه شده است .
۲۰ – مثال ۱ – ۱۴ بازنویسی شده است .
۲۱ – فعالیت ۱ – ۴ جدید ا به کتاب اضافه شده است .
۲۲ آزمایش ، » توزیع و القای بار الکتریکی « – در بخش ۱ – ۳ در کتاب سابق بهصورت
جزئی از متن کتاب درآمده است .
۲۳ – فعالیت ۱ – ۵ جدید ا به کتاب اضافه شده است.
۲۴  استفاده از مفهوم{ رسانای منزوی}

۲۵ – مثال مربوط به چگالی سطحی بار الکتریکی حذفشده است .
۲۶ – مطالعه آزاد رسوبدهنده الکترواستاتیکی به یک تمرین تبدیلشده است.
۲۷ – در بخش خازن توضیحات کاربردی و ملموستری ارائهشده است .
۲۸ – توضیحات مربوط به شارژ خازن مختصرتر شده است.
۲۹ – متن کتاب بهطورکلی مختصرتر شده و از دقت بیشتری برخوردار گردیده است .
۳۰ – توضیحات مربوط به عوامل مؤثر بر ظرفیت خازن کوتاهتر شده است .
۳۱ – در ادامه ابتدا بررسی میکروسکوپیک نقش دیالکتریک مطرحشده و بعدازآن
فروشکست مطرح میشود .
۳۲ – مثال ۱ – ۱۷ یک مثال کاربردی و زیبا جدید ا اضافهشده است .
۳۳ – در توضیحات مربوط به انرژی ذخیرهشده در خازن از استدلال و توضیحات بهتری
بهره گرفتهشده است .
۳۴ – مثال ۱ – ۱۸ تغییرات دادهای داشته است.
۳۵ – فعالیت هوشمندانه ۱ – ۸ بهتازگی اضافهشده است .
۳۶ – بستن موازی و متوالی خازنها به شکل مرتبتری بیانشده است .
۳۷ – مثالهای مربوط به این قسمت بهبودیافتهاند .
۳۸ – فعالیت جالب ۱ – ۹ به تازگی به کتاب اضافه شده است .
۳۹ – تعدادی سؤال به تمرینات انتهای بخش اضافه شده است .

فصل ۲
۱ – توضیحات مربوط به جریان الکتریکی دقیقتر و مرتبتر شده است .
۲ – فعالیت بسیار مهم ۲ – ۱ برای پاسخگویی به سؤال معمول دانش آموزان اضافه
گردیده است .
۳ – تعریف جریان لحظهای حذفشده است .
۴ – مثال ۲ – ۱ بهتازگی اضافهشده است .
۵ – کدگذاری مقاومتها بعد از تأثیر دما بر مقاومت مطرحشده است .
۶ » برخی از استانداردهای مهندسی سیمها « – اضافه شدن مطلبی تحت عنوان
۷ – قبل از بیان افت پتانسیل در مدار ، بحث نیروی محرکه مولد مطرحشده است .
۸ – در قسمت افت پتانسیل و مدار تک حلقه توضیحات مناسبتری ارائهشده است .
۹ – در این فصل تغییرات اساسی در جابجایی ترتیب بیان مطالب ، مختصر سازی و
ادغام برخی سرفصلها و همچنین کاربردی کردن و مناسبسازی مثالها بوده است .
۱۰ – افزودن تعداد زیادی مسئله و پرسش کاربردی و پیچیدهتر از کتاب گذشته .

فصل ۴
۱ – تغییرات گرافیکی معمول
۲ – در بخش عاملهای مؤثر بر نیروهای مغناطیس وارد بر سیم حامل جریان ، اثبات
رابطهی بهدستآمده حذفشده است .
۳ – طرز کار گالوانومتر از مطالعه آزاد به فناوری و کاربردها تبدیلشده است .
۴ – اثبات رابطهی نیروی وارد بر ذرهی باردار متحرک در میدان مغناطیسی حذفشده
است .
۵ – دستگاه اندازهگیری سرعت جریان خون حذفشدهاند .
۶ – کمربندهای تابشی وُن آلن اضافه گردیده است .
۷ – توضیحات مربوط به خواص مغناطیسی مواد دقیقتر شدهاند .
۸ – دو پرسش نیز در انتهای فصل به این کتاب اضافهشده است .

فصل ۵
۱ – مثالها اندکی تغییر کرده است .
۲ – اثبات رابطه خود نیروی محرکه خودالقایی حذفشده است .
۳ – محاسبهی ضریب خودالقایی در قالب یک مثال ارائهشده است .
۴ – تغییرات جریان نسبت به زمان هنگام بستن و باز کردن کلید حذفشده است .
۵ – بحث القای متقابل به کتاب اضافهشده است .
۶ – توضیحات مربوط به جریان متناوب کمی کاملتر شده است .
۷ -مبحث مربوط به مبدلها به کتاب اضافهشده است .
۸ – اضافه شدن ۶ تمرین به مسائل و پرسشهای انتهای فصل و تغییرات

فیزیک پیش دانشگاهی
(تجربی)
فصل اول
۱ – توضیحات مربوط به سرعت لحظه ای کمی بیشتر شده است .
۲ – مثال ها کمی تغییر کرده اند و چندین مثال اضافه شده است.
۳ – با توجه به حذف سقوط آزاد از کتاب فیزیک ۲ ، مطلب در اینجا کمی بیشتر توضیح
داده شده است .
۴ – اضافه شدن چند سوال به تمرین های انتهای بخش
مابقی فصول هیچگونه تغییراتی نداشته اند.

 

منبع

yummyphysics.blog.ir

تغییرات شیمی کنکور۹۵

خبر خوب اینکه شیمی ۲ و ۳ امسال برعکس تغییرات خیلی خیلی جزیی داشتند . اما
خبر بد تغییرات واقعا زیاد و گسترده شیمی پیش دانشگاهی است .
در مجموع بنظر من در شیمی پایه به هیچ عنوان نیاز به تغییر کتاب یا خرید کتاب
درسی یا کمک درسی نیست اما درشیمی پیش دانشگاهی بعلت اضافه شدن مطالب
بسیاری حدالامکان کتاب درسی جدید رو تهیه کنید.

 

شیمی ۲

بخش۱
بدون تغییر
بخش ۲
ص ۳۱: در حاشیه این صفحه توضیح مختصری درباره گالیم داده شده
بخش ۳
ص ۵۹ و ۶۰: اضافه شدن ۲ شکل درباره نمایش ترکیبات یونی
بخش ۴
بدون تغییر

بخش ۵
ص ۹۴: اضافه شدن شکل و توضیحاتی درباره سیلیس و سیلیکات ها
ص ۹۶: اضافه شدن شکل و توضیحاتی در حاشیه این صفحه درباره گرافیت و الماس
ص ۹۸: اضافه شدن توضیحاتی درباره کربن مونوکسید
ص ۱۰۶: اضافه شدن شکل و توضیحاتی درباره منتول
ص ۱۰۷: اضافه شدن ” حفظ نام و ساختار ترکیب های آلی جز هدف های این کتاب
درسی نیست “

شیمی ۳

بخش۱
ص ۲۴: واکنش ترمیت در قالب یک خودآزمایی اضافه شده
بخش ۲
بدون تغییر
بخش ۳
ص ۸۶ و ۹۵: تغییر جزیی اشکال(اهمیت کنکوری ندارند)
*به دلیل تغییرات گسترده شیمی پیش دانشگاهی ، تغییرات در یک فایل جداگانه در آینده نزدیک
خدمتتون تقدیم میشه*

 

دانلود کتاب شیمی ویرایش شده

(سال دوم)

(سال سوم)

تغییرات زیست کنکور۹۵

ریز تغییرات زیست ۱(سال دوم)
فصل ۱
ص ۳: خودآزمایی ۱-۱ اضافه شده است .
ص ۷: اضافه شدن شکل ساختار کلی استرویید ها .
حذف تعدادی از فعالیت های انتهایی فصل .
** تغییری مشترک در تمامی فصل ها حذف تعدادی از سوالات خودآزمایی هاست **

فصل ۲
ص ۱۴: شکل تریکودینا تغییر داشته
ص ۱۷: فعالیت ۱ – ۲ کار با میکروسکوپ با تغییر متن و شکل همراه بوده
ص ۲۴: اضافه شدن شکلی جدید از دیواره و پلاسمودسم ها
ص ۳۱: شکل واکویل ضربان دار و مرکزی تغییر داشته
ص ۳۵: اضافه شدن شکل انتقال فعال
ص ۳۷: اضافه شدن شکل اسمز سلول های گیاهی و جانوری
ص ۳۸: شکل فعالیت ۷ – ۲ تغییر داشته

فصل ۳
ص ۳۹ – ۴۱: اضافه شدن رده بندی جانداران و شکل های مربوط به اون + ضافه شدن
بیشتر بدانید
ص ۴۸: اضافه شدن شکل برش عرضی ساقه و ریشه گیاهان تک لپه ای و دو لپه ای
ص ۵۰: شکل نمای طولی آوند های چوبی تغییر داشته
ص ۵۲: اضافه شدن بیشتر بدانید

فصل ۴
ص ۶۴: اضافه شدن شکل مخل اتصال روده کوچک و بزرگ + اضافه شدن بیشتر
بدانید
ص ۶۵: اضافه شدن شکل طول لوله گوارش جانوران گیاه خوار و گوشت خوار

فصل ۵
ص ۷۰: اضافه شدن شکل اسپیرومتر و اسپیروگرام

فصل ۶
ص ۸۱: اضافه شدن شکل ساختار رگ های خونی
ص ۸۴: اضافه شدن شکل تبادل مواد مویرگ های خونی و مایع بین سلولی
ص ۹۲: اضافه شدن شکل ساختار سلول های درون پوست
ص ۹۳: شکل مسیرحرکت مواد در عرض ریشه تغییر داشته
ص ۹۴: اضافه شدن شکل عدسک در تنه درختان
حذف فعالیت انتهایی فصل
فصل ۷
ص ۱۰۶: اضافه شدن شکل برش طولی کلیه گوسفند

فصل ۸
ص ۱۱۴: اضافه شدن شکل باله ها و بادکنک شنای ماهی
ص ۱۱۶: شکل ساختار سارکومر تغییر داشته
ص ۱۱۹: شکل ساختار استخوان دراز و اسفنجی تغییر داشته

زیست ۲ (سال سوم)
این تغییرات از تغییر جلد کتاب تا اضافه شدن یا حذف برخی مطالب بود . البته عمدتا
شامل تغییر اشکال کتاب بود . و بنظرم نسبت به شیمی پیش دانشگاهی تغییرات زیاد
و مهمی محسوب نمیشود 🙂
* در بررسی این تغییرات اولین چیزی که مشاهده کردیم . در مقدمه کتاب بود . که
عبارت ” طرح سوال از جدول های کتاب در ازمون سراسری ممنوع میباشد ” حذف
شده بود . پس بااین وجود دست طراح ها از قبل بیشتر باز گذاشته شده و باید حتما
این جدول های مهم رو مورد مطالعه قرار دهید ( البته تعدادی از این جدول ها در چاپ
جدید تبدیل به بیشتر بدانید شده اند)

فصل ۱
اضافه شدن یک فعالیت تنها چیزی است در این فصل میبینیم(ص ۱۷ چاپ جدید)
فصل ۲
بجای دود سیگار از واژه دود ” تنباکو ” استفاده کرده(ص ۳۸ چاپ جدید)
تغییر اکثر شکل ها
روش تشریخ مغز با توضیحات مفصل تری اورده شده نسبت به کتاب قبلی . همچنین
شکل های کتاب قبلی با شکل های جدید جایگزین شده اند(ص ۴۹ چاپ جدید)
فصل ۳

اضافه شدن تشریح چشم در قالب یک خود ازمایی (ص ۶۱ چاپ جدید)+ تغییر بیشتر
شکل ها + اضافه شدن یا حدف بعضی از خودآزمایی ها(ص ۷۸ )
فصل ۴
مکانیسم خودتنظیمی منفی و مثبت ب انتهای فصل منتقل شده +
جدول هورمون های غده هیپوفیز دیگه جزمطالب بیشتر بدانید نیست و از اونجایی
که طرح سوال از جدول ها موردی نداره ! باید مورد مطالعه قرار بگیره(ص ۹۰ )
در قسمت غده های هیپوفیز در چاپ جدید مطالب مطرح شده دسته بندی شدند و
برعکس کتاب قبلی بصورت کلی نیست . بجز اندکی توضیح برا هیپوفیز میانی دیگه
چیزی اضافه نشده ولی همون مطالب قبلی به ۳ دسته پسین پیشین و میانی تقسم
شده اند (ص ۸۹ و ۹۰ چاپ جدید)
+ و اضافه شدن یکی دومورد فعالیت و خود آزمایی (ص ۸۷ چاپ جدید)
تغییر شکل ها
+
اضافه شدن یه بیشتر بدانید که اهمیت کنکوری نداره 🙂
فصل ۵ و ۶ و ۷

تغییر خاصی جز تغییر بعضی از اشکال نداشته که بنظرم انچنان مهم نیست
فصل ۸
حذف مقدمه های قبل فرضیه مندل )ص ۱۶۰ چاپ قدیم( و توضیحات قبل از مندل و
ریاضی در صفحه ۱۵۲ البته این توضیحاتو قبلنم کسی نمیخوند 🙂
اضافه شدن شکل ها و توضیحاتی برای نشان دادن فنو تیپ و ژنوتیپ از خوکچه
هندی بجای رنگ چشم و نخود فرنگی در چاپ قدیم (ص ۱۵۸ و ۱۵۹ )
+
اضافه شدن شکلی جدید برای ترکیب و توضیح قوانین مندل و میوز(ص ۱۶۲ چاپ
جدید)
+
جابجا شدن و اصطلاحا پس و پیش شدن متن های کتاب درسی(مثلا دودمانه چند
صفحه جلوتر رفته) و همچنین تغییری در تیتر ها . البته محتوا و مفاهیم تغییری
نداشته

جدول ۸ – ۲ چاپ قدیم (ص ۱۸۱) درچاپ جدید تبدبل شده به بیشتر بدانید(درچاپ
جدید ص ۱۷۶ ) که درهرصورت مهم نیست
فصل ۹
حذف جدول ۹ – ۳ روش های تکثیرررویشی گیاه(ص ۲۰۸ چاپ قدیم)
+
حذف فعالیت و خود ازمایی انتهایی فصل(فعالیت ۹ – ۵ و خود ازمایی ۹ – ۴ )
+
تغییر تعدادی شکل ها که اهمیت انچنانی ندارد
فصل ۱۰

تغییر تعدادی از شکل ها که همیت خاصی ندارند +
حذف توضیحات مربوط به حلقه های سالیانه در انتهای ص ۲۱۹ کتاب چاپ قبلی
+
جدول ۱۰ – ۱ صفحه ۲۲۶ چاپ قدیم ” تعدادی از عناصر اصلی مورد نیاز گیاه ” در چاپ
جدید ص ۲۱۸ تبدیل شده به بیشتر بدانید .
+
درکاربرد های ” ژیبرلین ” توضیحات انتهایی که مربوط به گیاهان تریپلویید و نازا و
بدون دانه هست . حذف شده اند(ص ۲۲۱ چاپ چدید)
+
توضیحات بازدارنده های رشد(صفحه ۲۲۱ چاپ جدید) مرتب تر شده اند و توصیه
میشود این توضیحاتو از چاپ جدید مطالعه کنید .
+
فعالیت ۱۰ – ۵ هم که درباره حلقه های سالیانه بود . متناسب باحذف توضیحات حلقه
های سالیانه حذف شده .
فصل ۱۱

اضافه شدن بخشی به اسم اسپرم سازی وتخمک زایی واژه هایی
همچون ” اسپرماتوگونی ” و ” اسپرماتوسیت “.” اووسیت ” و ” اووگونی ” و شکل های این
فرایندها
البته گول این اسم های سختو نخورید . موضوع خیلی ساده و کوچکیست که قبلا هم
در کلاسهاتون مطرح میشد ولی اسمشو بهتون نمیگفتن! ولی حالا کتاب اسمشونوگفته
و باید حفظشون کنید (ص ۲۳۹ و ۲۳۴ چاپ جدید)

زیست پیش دانشگاهی

بدون تغییر !

 

دانلود کتاب های جدید ویرایش شده

زیست ۱

زیست ۲

Walmart

Were only available in the 1950s and included during the early 60s, Walmart became one on the premier shops around the world. Many individuals not just in the usa but more in other sections of the planet outlet at Walmart. Due to the fact cutting open the very first stow, its founder, Sam Walton, accepted that healing a customer exactly like a boss is certainly an vital solution to spur organization expansion.buy an essays For this reason, Walton made available lessened selling prices to boost the earnings therefore get paid excessive gains than reselling some products at much higher fees. This pieces of paper analyzes the techniques that the Walmart make utilized and makes use of for being favorite and convince users to shop for considerably more. […]

دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام فنی و حرفه ایی

 

 

 

بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی سال ۱۳۹۴ می‌رساند که ثبت‌نام برای شرکت در آزمون مذکور منحصراً بصورت اینترنتی از روز یکشنبه مورخ ۹۴/۰۲/۱۳ آغاز و در روز یکشنبه مورخ ۹۴/۰۲/۲۰ پایان می‌پذیرد

لذا کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبت‌نام به سایت سازمان سنجش‌ آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی سال ۱۳۹۴ اقدام نمایند.

با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت‌نام به صورت اینترنتی انجام می‌شود، داوطلبان لازم است به وسیله کارت‌های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آن‌ها فعال می‌باشد، با مراجعه به سایت سازمان سنجش و پرداخت مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰ (یکصد و پنجاه هزار) ریال به عنوان وجه ثبت‌نام و داوطلبانی که علاقمند به شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی هستند، لازم است علاوه بر پرداخت مبلغ ثبت‌نام، نسبت به پرداخت مبلغ ۴۰٫۰۰۰ (چهل هزار) ریال دیگر نیز برای دوره‌های مذکور، برای اعلام علاقمندی اقدام نمایند.

 

**بدلیل کندبودن سرعت دانلود سرور سازمان سنجش میتوانید دفترچه را ازسرور پیکوفایل دانلود کنید.

دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام فنی و حرفه ایی

 

 

sig

زمان ثبت نان و برگزاری کنکور کاردانی فنی و حرفه ای ۹۴

دکتر توکلی مشاور عالی سازمان سنجش درباره آزمون کاردانی نظام جدید گفت : زمان ثبت نام آزمون کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی در روزهای ۱۳ تا ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۴ خواهد بود و آزمون در صبح روز جمعه ۱۶ مردادماه ۹۴ برگزار می شود.

 

نام آزمون زمان ثبت نام زمان برگزاری آزمون
کاردانی فنی و حرفه ای ۱۳ تا ۲۰ اردیبهشت ۹۴ صبح روز ۱۶ مرداد ۹۴

 

 

هنرستانی عزیز هرچه سریعتر درس خواندن برای کنکور را شروع کنید زمان در حال گذر است و ما هرلحظه به کنکور ۹۴ هنرستان نزدیک تر می شویم.

 

برنامه ریزی ویژه کنکور فنی بچه های هنرستانی

مشاور سیدعاصم محمدی مشاور و برنامه ریزکنکور

۰۹۳۷۰۵۷۳۷۹۶

کاهش رشته های تحصیلی از ۵ رشته به ۳ رشته

به گزارش بخش روابط عمومی آموزش و پروش

به نقل از حجت الاسلام والمسلمین محمدیان اعلام شد:بر اساس طرحی که در شورای عالی آموزش و پرورش در حال بررسی است، رشته های تحصیلی دانش آموزان از پنج به سه رشته تقلیل می یابد.

وهمچنین اضافه کرد:بر اساس این طرح پنج رشته علوم تجربی، ریاضی فیزیک، علوم انسانی، فنی و حرفه ای و کار و دانش به سه رشته علوم پایه،‌ علوم انسانی و فنی و مهارتی تغییر و انتخاب رشته های تحصیلی نیز در پایه دهم انجام خواهد شد.

با اجرای این طرح همچنین دانش آموزان می توانند در پایه یازدهم تغییر رشته تحصیلی خود را با کمترین حذف و اضافه واحدهای درسی انجام دهند و در پایه دوازدهم رشته های تحصیلی خود را به صورت تخصصی دنبال کنند.

به گفته وی زنگ کتابخوانی در سال تحصیلی آینده در برنامه درسی دانش آموزان وجود ندارد و از سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵ در برنامه درسی رسمی دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

برنامه ی آزمون های سال ۹۴

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام آزمون سراسری در دو نوبت ۱۹ تا ۲۸ بهمن و ۱۷ تا ۲۰ اسفند سال ۹۳ انجام گرفت. توزیع کارت آزمون در روزهای دوشنبه ۱۸ خرداد تا چهارشنبه ۲۰ خرداد صورت می گیرد و آزمون سراسری در روزهای ۲۱ و ۲۲ خردادماه ۹۴ برگزار می شود.

نتایج اولیه آزمون نیمه اول مردادماه ۹۴ و نتایج نهایی شهریور ماه ۹۴ اعلام خواهد شد.

**آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۴

ﺛﺒﺖ نام برای آزمون ورودی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ (کارشناسی ارشد) سال ۹۴ در روزهای ۱۷ تا ۲۵ آبان ۹۳ انجام شد. آزﻣﻮن ورودی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ در روزهای ۱۵، ۱۶ و ۱۷ ﺑﻬﻤﻦ برگزار شد. ﻧﺘﺎﻳﺞ اوﻟﻴﻪ آزﻣﻮن ﺑﺼﻮرت ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ و  اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ داوﻃﻠﺒﺎن نیمه دوم ارددﻳﺒﺸﻬﺖ ۱۳۹۴ منتشر می شود.

اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﮔﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ پذیرش ﻧﻴﻤﻪ دوم ۱۳۹۴ ﺧﺮداد ﻣﺎه ۱۳۹۴ منتشر خواهد شد و در نهایت نتاﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﻲ آزﻣﻮن کارشناسی ارشد دﻫﻪ اول ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ۱۳۹۴ اعلام می شود.

** آزمون دکتری تخصصی سال ۹۴

ثبت نام آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۹۴ در روزهای ۱۶ تا ۲۳ آذر ۹۳ انجام شد و پس از آن این آزمون در ۱۵ اسفند ۹۳ برگزار شد.

نتایج اولیه دهه سوم فروردین ماه ۹۴ و انتخاب رشته اینترنتی برای مجازین نیمه اول اردیبهشت ۹۴ انجام می گیرد. اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت نیمه دوم اردیبهشت اعلام شده و  نتایج نهایی نیمه اول شهریور ۹۴ منتشر می شود.

** آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۹۴

ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۴ رشته های علوم پزشکی به همراه ارسال مدارک اسکن شده فقط بصورت اینترنتی در روزهای اول تا دهم بهمن ماه ۹۳ انجام شد.  ویرایش و تصحیح اطلاعات داده شده توسط داوطلبان نیز در روزهای  ۲۵ تا ۳۰ بهمن ماه انجام گرفت.

توزیع کارت ورود به جلسه آزمون- برگه راهنما و سایر اطلاعات مربوط به اجرای آزمون در روزهای ۲۹ اردیبهشت تا ۱ خرداد ۹۴ انجام می گیرد و آزمون (طی نوبتهای صبح و عصر) در روزهای ۳۱ اردیبهشت و ۱ خرداد ۹۴ برگزار می شود.

کلید اولیه در ۱۰ خرداد، مهلت ارسال اعتراضات نسبت به سؤالات آزمون فقط بصورت اینترنتی ۱۰ تا ۱۳ خرداد و کلید نهایی در ۳۱ خرداد ۹۴ اعلام می شود. اسامی دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش به همراه کارنامه علمی مرحله اول در ۶ تیرماه ۹۴ اعلام می شود. داوطلبان در روزهای ۶ تا ۹ تیرماه رشته محل را انتخاب می کنند و اسامی نهایی پذیرفته شدگان و کارنامه نهایی ۴ شهریورماه ۹۴ منتشر می شود.

** آزمون دستیاری دندانپزشکی

ثبت نام و ارسال مدارک اینترنتی داوطلبان بیست و نهمین دوره آزمون دستیاری دندانپزشکی در روزهای ۳ تا ۱۰ اسفند ۹۳ انجام شد. نتیجه بررسی مدارک ۵ اردیبهشت ۹۴ اعلام می شود و پس از آن کارت ورود به جلسه در ۲۰ خرداد توزیع و آزمون پذیرش دستیار دندانپزشکی در  ۲۵ خرداد ۹۴ برگزار می شود.

کلید اولیه سئوالات در  ۲۷ خرداد و کلید نهایی در ۳ تیر ماه ۹۴ منتشر می شود و پس از آن انتخاب رشته – محل داوطلبان واجد شرایط در روزهای ۱۳ تا ۱۸ تیرماه ۹۴ انجام می گیرد و در نهایت اسامی نهایی پذیرفته شدگان ۲۱ مردادماه ۹۴ منتشر می شود.

** آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۴ دانشگاه آزاد

ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۴ دانشگاه آزاد در روزهای ۱۰ تا ۳۰ آذر ماه انجام شد. این آزمون در روزهای ۷ ، ۸ و ۹ خردادماه ۱۳۹۴ برگزار می شود.

نتایج آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد در نیمه دوم شهریور ماه ۱۳۹۴ اعلام خواهد شد.

** آزمون دکتری تخصصی سال  ۹۴ دانشگاه آزاد

ثبت‌نام  آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه آزاد در ۹ تا ۳۰ آذرماه ۹۳ انجام شد. آزمون دکتری سال ۹۴ این دانشگاه در ۱۰ بهمن ماه ۹۳ برگزار شد .

اسامی پذیرفته شدگان جهت شرکت در مصاحبه آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی اواخر خرداد ماه ۹۴ اعلام خواهد شد و نتیجه نهایی نیز  اواخر شهریور ماه ۹۴ منتشر می شود.

تقویم آزمون های سال ۹۴

نام آزمون زمان ثبت نام زمان برگزاری زمان اعلام نتایج
کارشناسی ارشد ۱۷ تا ۲۵ آبان ۹۳ ۱۵، ۱۶ و ۱۷ ﺑﻬﻤﻦ ۹۳ دﻫﻪ اول ﺷﻬﺮﻳﻮر ۹۴
دکتری تخصصی (Ph.D) نیمه متمرکز ۱۶ تا ۲۳ آذر ۹۳ ۱۵ اسفند ۹۳ نیمه اول شهریور ۹۴
کارشناسی ارشد علوم پزشکی ۱ تا ۱۰ بهمن ۹۳ ۳۱ اردیبهشت و ۱ خرداد ۹۴ ۴ شهریورماه ۹۴
دستیاری دندانپزشکی ۳ تا ۱۰ اسفند ۹۳ ۲۵ خرداد ۹۴ ۲۱ مردادماه ۹۴
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۱۰ تا ۳۰ آذر ۹۳ ۷ ، ۸ و ۹ خردادماه ۹۴ نیمه دوم شهریور ۹۴
دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه آزاد ۹ تا ۳۰ آذرماه ۹۳ ۱۰ بهمن ماه ۹۳ اواخر شهریور ماه ۹۴

کنکور سراسری در دو روز برگذارمیشود

کنکور ریاضی و انسانی در صبح پنجشنبه 21 خرداد باهم برگذارمیشوند.

رياضي و انساني صبح و هنر عصر پنج‌شنبه، تجربي صبح و زبان عصر جمعه

زز

[…]