آخرین خبرها

اگر گویی که بتوانم، قدم در نه که بتوانی

اگر گویی که بتوانم، قدم در نه که بتوانی

و گر گویی که نتوانم برو بنشین که نتوانی

قوانین حاکم بر تفکر و اندیشه، یک قانون بسیار ساده و قدرتمند است: «فکر ما، مسیر زندگی ما را معین می کند.»

 

مغز اعجاب انگیز انســان، تصویرسازی های ذهنی را بر اثر تکرار و تمرین به بینش مثبت و منفی دسته بندی می کند؛ مانند سطح لذت، شادی، رضایت و انگیزه.

دانش آموزان مثبت نگر، موفقیت بیش تری نســبت به ســایر افراد دارند؛ ًعموما زیرا در رویارویی با مســئله های آموزشی، با حفظ احســاس ارزشمندی به تجزیه و تحلیل شرایط موجود بر اساس توانایی های خود می پردازند و راه حل مناسبی را برای مدیریت موقعیت ها پیدا می کنند.

البته «قدرت ذهنی» ریشه در «نگرش و تفکر واقع بینانه» دارد؛ یعنی دانش آموزی که خود را با واقعیت همراه می ســازد، از انتظــارات خوش بینانه و غیر واقعی فاصله می گیرد، با قوت ها، ضعف ها و محدودیت ها آشــنا می شود و با خودتنظیمی و ایجاد تفکرات و هیجانات مثبت، به ســوی خلاقیت، ابتــکار و کنجکاوی حرکت می کند. درواقع مهارت مثبت اندیشــی شــامل دور شــدن از افکار منفی، تغییر دادن تصویر ذهنی، قبول مســئولیت، تقویت عزت نفس و خودابرازی مؤثر اســت که سازنده ی هویت مثبت اندیشی است.

همه ی ما توقع داریم رابطــه ی بین متغیرهای مثبت اندیشــی (ابزارها و ًقطعــا مدل ها) و نتیجه ی حاصل، رابطه ای خطی و مســتقیم باشد اما اکثر اوقات این گونه نیســت. گاهی می توان با تفکر مثبت و ایجاد بــاور و تغییری کوچک در انتخاب ها، تأثیــرات عمیقی در نتایج خلق کرده و رابطه ای غیر خطــی و تصاعدی از موفقیت ترسیم کرد.

از همین امروز با پذیرش واقعیت ها و افزایش روحیه ی مثبت اندیشــی به دنبال چرخه ی بهبود مستمر باشید.

* افراد پرانگیزه و سخت کوش را آگاهانه به دایره ی دوستی های تان بیفزایید.

* تئوری بابا (برنامه ریزی، اجرا، بازنگری، اصلاح) در دستور کارتان باشد.

* روش های موفق و نقاط مثبت خود را تکثیر کنید و به درس های دیگر تعمیم دهید.

* با تعیین هدف های قابل اندازه گیری در آزمون ها از ارزیابی به عنوان یادگیری استفاده کنید.

* بدون ترس از نتیجه، برنامه ی راهبردی را پرانرژی و مصمم با دقت اجرا کنید. بی گمان مدیریت مبتنی بر تفکر مثبت، راهگشــای رشــد، شکوفایی و موفقیت خواهد بود.

درباره ی... ACADEMYADMIN

همچنین این مطلب را مطالعه کنید.

من در میان جمع و دلم جای دیگر است

تا به حال با داوطلبان و دانش‌آموزان زیادی برخورد کرده‌ایم که با وجود مطالعه فراوان، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز امنیتی *

Watch Dragon ball super